|
|
|
|
|
www.
 
כניסה לחשבון שלי
עגלת קניות

עגלת קניות שלך ריקה!
 
תקנון האתר

תקנון האתר www.webline.co.il   רישום שם מתחם (דומיין)

ברוכים הבאים לאתר  webline האתר לרישום שמות מתחם בסיומת co.il  org.il   שפותח עבורכם על ידי חברת פליגון בע"מ .

מטרת האתר, לאפשר לכם רכישת דומיין חדש או העברת דומיין קיים למערכת הניהול באתר וובליין של חברת פליגון בע"מ ולאחר הרכישה, באפשרותכם לשנות את פרטי הדומיין כרצונכם ובתנאי שהשינוי עומד בכללי איגוד האינטרנט הישראלי.

אבקשכם לקרוא בעיון את תקנון האתר המבהיר את תנאי הרכישה זכויותיכם והתחייבותכם בנושא רישום שמות המתחם והשרותים אותם מספקת החברה.

חברת פליגון בע"מ הינה רשם מוסמך על ידי איגוד האינטרנט הישראלי וכפופה לכל כללי האיגוד בנושא רישום וניהול שמות מתחם.

תקנות רישום הדומין המבוצעות עבורכם באמצעות פליגון בע"מ מופיעות באתר איגוד האינטרנט הישראלי כללי רישום שמות מתחם.

אבקשכם לקרוא את תקנון הרישום של האיגוד, ולאשר כי אתם מסכימים ומאשרים שכל פעולת הרישום וניהול שם המתחם שתעשה עבורכם באמצעות הרשם פליגון בע"מ תהיה כפופה לתקנון איגוד האינטרנט הישראלי.


רישום שם מתחם (דומיין) – הסכם שנערך בין :


בין:
פליגון בע"מ ומי מעובדיה ומנהליה, באמצעות אתר Webline

(להלן: "החברה" פליגון בע"מ ) מצד אחד

ובין:
שוכר השירות - לרישום שם מתחם  שפרטיו ימולאו בטופס הרישום באתר webline
(להלן: "שוכר השרות ") מצד שני

הואיל והחברה הינה רשם מוסמך על ידי איגוד האינטרנט הישראלי ומספקת שירות רישום וחידוש שמות מתחם,
והואיל והשוכר שוכר את שירותי החברה לרישום וחידוש שמות מתחם,
והואיל וקבלת שירותים אלו מחברת פליגון בע"מ  מותנית בהסכמת הצדדים לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.  כללי

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

שוכר השרות  מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי וכי הוא מאשר אותם ככתבם וכלשונם.

שוכר השרות  מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שחברת פליגון בע"מ, כרשם מוסמך מטעם איגוד האינטרנט הישראלי, מעבירה לאישור איגוד האינטרנט הישראלי את הבקשות לרישום שמבוצעות על ידה.

הבקשות כפופות לאישור הסופי בפועל של איגוד האינטרנט הישראלי.

שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת (1) או שנתיים (2) וכי חידוש אחזקתם הינו באחריותו המלאה והבלעדית של שוכר השרות.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי פרטי הבקשה יועברו ככתבם וכלשונם  כפי שהוזנו בטופס הבקשה באתר Webline לצורך אישור פעולת הרישום על ידי איגוד האינטרנט הישראלי .

שוכר השרות מאשר ומסכים כי פרטים אלו הם הפרטים הקובעים וכי פליגון בע"מ  איננה אחראית לכל טעות או אי דיוק הקשור למידע שהוקלד לטופס הרישום וכן לכל סרוב מכל סיבה הקשורה לסימנים או לתוכן שהוקלד בעת ההזמנה.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי במידה ולא יאושר שם המתחם אשר הזמין מכל סיבה שהיא לרבות סרוב להזמנת שם המתחם בגין הזמנה קודמת מטעם לקוח אחר, לא תהיה חברת פליגון בע"מ אחראית לסרוב זה וכי שוכר השרות מתחייב שלא לתבוע בגין כך וכי לא יהיו לו כל טענות או תביעות כלפי פליגון בע"מ, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה.

שוכר השירות מבין ומסכים כי כל התהליכים הקשורים בהזמנת שם מתחם באתר זה נעשים באופן אוטומטי דרך האתר בלבד ופליגון בע"מ איננה נדרשת לספק ואינה מספקת שירות לקוחות מכל סוג שהוא, ועל שוכר השירות לבצע את הנדרש ממנו לפי הוראות האתר. שוכר השירות מבין ומסכים כי כל פעולה שלו באתר הינה על אחריותו הבלעדית וכי לא יהיו לו כל טענות ותביעות כלפי פליגון בע"מ, מנהליה או מי מעובדיה בשל כשלים שיגרמו בשל פעולותיו אלו.

שוכר השירות מבין ומסכים כי חידוש הדומיין הינו באחריותו הבלעדית של שוכר השירות. שוכר השירות מבין ומסכים כי כל התהליכים הקשורים בחידוש שם מתחם באתר זה נעשים על ידי שוכר השירות באופן ישיר באתר בלבד ופליגון בע"מ איננה מספקת ואיננה נדרשת לספק שירותי חידוש אחרים כגון שירות לקוחות טלפוני או אחר,  וכי על שוכר השירות לבצע את החידוש כנדרש ממנו לפי הוראות האתר. אי חידוש דומיין הינו באחריותו הבלעדית של שוכר השירות ולא יהיה לו כלפי פליגון בע"מ כל טענה או תביעה בגין מחיקת דומיין בשל אי חידושו בזמן. כמו כן לא יהיה לשוכר השירות כל טענה או תביעה בגין תפיסת הדומיין על ידי גורם אחר בשל אי חידוש הדומיין ומחיקתו.

שוכר השירות מבין ומסכים כי חברת פליגון בע"מ איננה מספקת שירות לקוחות וכן לא ניתן כל מענה טלפוני ללקוחות הרוכשים, מחדשים או מעדכנים שם מתחם באתר וובליין של חברת פליגון בע"מ. שוכר השירות מבין כי על מנת לקבל מידע או עזרה במידת הצורך עליו לפנות לאתר וובליין או חברת פליגון בעמ באמצעות מייל: pro@peligon.com בלבד וכי לא יהיו לו כל טענות או תביעות כלפי פליגון בע"מ, מנהליה או מי מעובדיה בשל כך.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי במידה ויזמין שם מתחם על שם עוסק מורשה מוטלת עליו האחריות הבלעדית להעברת אישור עוסק מורשה לאיגוד האינטרנט כפי שמפורט באתר בטופס הזמנת שם מתחם. שוכר השירות מבין ומאשר כי במידה ויבקש לשנות את הרישום על שם בעלים אחר תבוצע הזמנה חדשה והוא מאבד את התור על שם המתחם אשר עלול להתפס על ידי גורם אחר. חברת פליגון בע"מ איננה אחראית לסרוב ולהפסד של שוכר השירות את שם המתחם  שביקש להזמין, וכי הוא מתחייב שלא לתבוע בגין כך וכי לא יהיו לו כל טענות או תביעות כלפי חברת פליגון בע"מ.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי ידוע לו שכל שינוי בפרטי שם המתחם או בפרטי בעל שם המתחם לרבות טעויות בשמקורן בבחירת בעל שם המתחם, טעויות דפוס, הקלדה או כל טעות אחרת יחשב כרכישת שם מתחם חדש על כל המשתמע מכך וכי לא יהיו לו כל טענות או תביעות כנגד פליגון בע"מ, עובדיה מנהליה או מי מטעמה אם בשל כך יפסיד את הדומיין. בנוסף לא יהיו לשוכר השרות כל דרישה או בקשה להחזר כספי מחברת פליגון בע"מ.

שוכר השרות מצהיר ומאשר מראש לחברת פליגון בע"מ  ששם המתחם הנרכש יהיה  באופן אוטומטי במצב נעילה (lock).

שוכר השרות  יכול בעצמו לשחרר מנעילה ((unlock את שם המתחם הרשום על שמו ובניהולו בלבד.

מצב הנעילה האוטומטי מבוצע  לשם שמירת פרטיותכם והגנתכם מפני העברת שם המתחם לרשם אחר.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים כי טיפול בכתובות ה-  DNS  הינם באחריותו הבלעדית, לא יהיו לו כל טענות או תביעות בגין נזק טכני או אחר שיגרם כתוצאה מכך. 

הכנסת פרטים בטפסי האתר הינה באנגלית בלבד. שוכר השרות אשר לא יעמוד בדרישה זו וימלא את פרטי הדומיין ואנשי הקשר של הדומיין או חלק מהם בשפה העברית מעכב בכך את משלוח הדומיין לאישור איגוד האינטרנט הישראלי ומאשר בזאת כי לא יהיו לו כל תביעות וטענות בגין עיכוב זה וכי ידוע לו כי איגוד האינטרנט אינו מקבל פניות לרישום דומיינים שפרטיהם בשפה העברית ומשום כך יתכן כי הדומיין ששלח לרישום יתפס על ידי גורם אחר וכי לא יהיו לו כל תביעות או טענות בגין כך לחברת פליגון בע"מ, לעובדיה, מנהליה ומי מטעמה.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי ידוע לו כי חברת פליגון בע"מ איננה אחראית לכל טעות או אי דיוק הקשור למידע שהוקלד לטופס הרישום וכן לכל סרוב מכל סיבה הקשורה לטקסטים, לסימנים, או לתוכן שהוקלד בעת ההזמנה.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי במידה ולא יאושר שם המתחם אשר הזמין, סרוב מכל סיבה שהיא, לא תהיה חברת פליגון בע"מ אחראית לסרוב זה בכל דרך שהיא וכי שוכר השרות מתחייב שלא לתבוע בגין כך וכי לא יהיו לו כל טענות או תביעות כנגד חברת פליגון בעמ, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה.


2.      תשלומים

2.1  תשלום באמצעות כרטיס אשראי

הנכם מתבקשים לבדוק  ולהצהיר כי כרטיס האשראי תקף, אתם בעליו או מורשים לעשות בו שימוש  והוא של אחת מחברות האשראי המוכרות והפועלות בארץ .

השימוש בכרטיס לצורך רישום שם מתחם או שרות אחר הניתן באתר נעשה על ידי בעל הכרטיס או בהסכמתו בעל הכרטיס או המשתמש בשמו מאשר לחברת פליגון בע"מ לחייב בסכומים שהוגדרו בהסכם

בעל כרטיס האשראי או מבצע הזמנת השרות באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו רשומים במערכת אתר Webline מאשרים כי הם מסכימים שבמקרה של חיוב חוזר (charge back) מחברות האשראי (איתן סולקת פליגון בע"מ)

הזכויות על שם המתחם תישללנה לאלתר ותועברנה במלואן לחברת פליגון בע"מ.

 חברת פליגון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להציע את שם המתחם לכל המרבה במחיר או להחזיק בו כרצונה וכן לתבוע בגין העלויות והנזק שנגרמו לה כתוצאה מאי התשלום.

2.2 תשלום באמצעות המחאה בנקאית

תשלום באמצעות המחאה בנקאית (צ‘ק) לשרות המבוקש ישולם לשנה מראש בהתאם למחירים המופעים באתר.

את הצ‘ק לשלוח  לכתובת "פליגון בע"מ " מיקוד 15105 .

ביצוע השרות כבקשתכם יחל רק לאחר קבלה ופירעון הצ‘ק.

3. אי החזר תשלומים

התשלום יבוצע מראש בהתאם למפורט לעיל וללא החזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן.

היה ונשללה ממקבל השרות  על ידי איגוד האינטרנט הישראלי  או רשויות החוק, או כול גורם מוסמך אחר והיה  ושם המתחם  הועבר לבעלות אחרת טרם תום תקופת האחזקה מסיבה כל שהיא לא יהיה זכאי מקבל השרות לכל החזר כספי ולא יהיו כל טענה או תביעת פיצוי בגין זה.

4. מחירים

שוכר השרות  מצהיר ומאשר בזה כי המחירים המופעים באתר webline בגין רישום שם מתחם, חידוש שם מתחם והעברת שם מתחם לגורם אחר מקובלים עליו והוא מאשר לשלמם לפליגון בע"מ בעלת אתר Webline .

חברת פליגון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לערוך למחוק ולשנות את מחירי השירותים אותם היא מציעה באמצעות אתר  Webline בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא .

 חברת פליגון בע"מ תציג את המחירים המעודכנים בכל עת באתרWebline  .

 

5.   מידע לחידוש הרישום

הודעות על חידוש אחזקת שם המתחם  תישלח  באימייל לשוכר השרות חודשיים  (60 ימים) טרם תום תקופת האחזקה.

פרטי יצירת הקשר הם בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי שוכר השרות ובאחריותו לעדכנם במידת הצורך.

במהלך החודשיים וטרם תום תקופת האחזקה שומרת לעצמה פליגון בע"מ את הזכות להודיע לשוכר השרות מדי פעם על תאריך התפוגה הקרב ולהפנותו לחידוש שם המתחם.


שוכר השרות יוודא כי יש לו נגישות לתיבת הדואר הדיגיטלית שלו, האימייל שלו, והוא מודע לכך כי פרטים שאינם נכונים, או שהשתנו או שאינם זמינים יגרמו לכך שההודעות על החידוש לא תגענה אליו וייתכן כי הדבר יגרום לאי חידוש שם המתחם על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק  האחריות לחידוש שם מתחם שברשותו הינה על שוכר השרות בלבד .

שוכר השרות משחרר לחלוטין את פליגון בע"מ מכל מצב ומכל סיבה שבגינה לא יחודש שם המתחם.

שוכר השרות  לא זכאי לכל פיצוי בגין נזק ישיר או עקיף או אחר שייגרם כתוצאה מאי חידוש שם המתחם. 

דומיין בעברית בסיומת קום ניתן לצפיה בדפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפן "פיירפוקס" 2 ומעלה

6. מידע ופרטים אישים

חברת פליגון בע"מ  שומרת במאגר המידע  נתונים הכולל את הפרטים המלאים לרבות כל הנתונים שהוזנו בהליכי הרישום והחידוש של שמות המתחם באתר Webline .

שם הרשם וכל מידע אחר הכרוך בשם המתחם  יופיעו במאגר הנתונים של איגוד האינטרנט הישראלי וניתן יהיה להציגו בפני הציבור  באמצעות  מערכת ה- WHOIS הנגישה לכלל הציבור בכל עת.

בקשה להקצאת שם מתחם מהווה הצהרה של המבקש כי הינו ישות משפטית וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו לא מפרים זכויות של צד שלישי.

אם מגיש הבקשה הוא צד שלישי בשמו של בעל שם המתחם , באחריותו הבלעדית של מגיש הבקשה לוודא כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכוח והסמכויות הנדרשות  לפי כל דין ו/או הסכם.

למען הסר ספק עצם הגשת הבקשה  ייחשב מגיש הבקשה כמי שמאשר כלפי חברת פליגון בע"מ ואיגוד האינטרנט הישראלי כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכוח והסמכויות הנדרשות .

 

7.  הגבלת אחריות

פליגון בע"מ לא תשא בכל אחריות לנזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל סירוב לרשום שם מתחם, השעייתו, הקפאתו או ביטולו של שם המתחם על ידי איגוד האינטרנט הישראלי או בשל כל סרוב מכל סיבה שהיא על ידי איגוד האינטרנט הישראלי או על ידי כל גורם מוסמך אחר .

פליגון בע"מ לא תשא בכל אחריות מכל סוג שהוא בשל אי חידוש שם המתחם, פקיעת רישומו והקצאתו מחדש על ידי איגוד האינטרנט הישראלי .

רישום שם המתחם באמצעות פליגון בע"מ אינו מקנה לכם הנרשמים כל זכויות בעלות או זכויות קנייניות בשם המתחם

הרישום מהווה זכות חוזית בין איגוד האינטרנט הישראלי ובין הנרשם באמצעות חברת פליגון בע"מ לאחזקת שם המתחם לפרק זמן מוגבל .

 פליגון בע"מ תעשה כל שביכולתה אך איננה אחראית לחידוש שם המתחם, משלוח תזכורות על מועד פקיעתו או כל מידע אחר הקשור בשם המתחם .

למען הסר ספק  פליגון לא תשא בכל אחריות  בגין האמור לעיל ולא תפצה בגין נזק ישיר ואו עקיף ואו אחר שעלול להיגרם או נגרם בשל אי חידוש שם המתחם שנרכש באמצעות פליגון בע"מ

פליגון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות ומקבל השרות מסכים מראש כי תקנון זה ישונה מעת לעת בהתאם  לצורך ולשיקולה הבלעדי של חברת פליגון בע"מ

פליגון בע"מ תעשה כל שביכולתה אך איננה מתחייבת  לאבטחת המידע, איכות ורצף השרות, מניעת תקלות טכניות באתר או שרתי או מחשבי החברה .


הרינו מאשרים כי בביצוע הזמנת שם המתחם באמצעות אתר www.Webline.co.il
  של חברת פליגון בע"מ

קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל תנאי מתנאי תקנון האתר ותקנון איגוד האינטרנט הישראלי .

 
ראשי
|
תקנון האתר
|
מחירון
|
טפסים
|
צור קשר
|
הצהרת נגישות